MENU

Cáp điều khiển

Điện nước Thịnh Thành – Chuyên cung cấp Cáp điều khiển. Cam kết sản phẩm chính hãng, vận chuyển tận chân công trình.

BÁO GIÁ Cáp điều khiển

Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 2×0.5 CADISUN mét dài 14.728 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 3×0.5 CADISUN mét dài 17.286 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 4×0.5 CADISUN mét dài 20.044 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 5×0.5 CADISUN mét dài 23.002 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 6×0.5 CADISUN mét dài 25.516 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 7×0.5 CADISUN mét dài 28.387 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 8×0.5 CADISUN mét dài 31.988 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 9×0.5 CADISUN mét dài 34.858 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 10×0.5 CADISUN mét dài 37.104 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 11×0.5 CADISUN mét dài 38.382 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 12×0.5 CADISUN mét dài 40.969 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 13×0.5 CADISUN mét dài 43.470 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 14×0.5 CADISUN mét dài 45.012 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 15×0.5 CADISUN mét dài 48.005 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 16×0.5 CADISUN mét dài 50.099 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 17×0.5 CADISUN mét dài 52.828 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 18×0.5 CADISUN mét dài 54.370 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 19×0.5 CADISUN mét dài 55.912 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 20×0.5 CADISUN mét dài 60.346 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 30×0.5 CADISUN mét dài 81.547 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 2×0.75 CADISUN mét dài 16.649 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 3×0.75 CADISUN mét dài 19.936 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 4×0.75 CADISUN mét dài 23.352 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 5×0.75 CADISUN mét dài 26.119 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 6×0.75 CADISUN mét dài 30.244 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 7×0.75 CADISUN mét dài 33.829 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 8×0.75 CADISUN mét dài 37.352 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 9×0.75 CADISUN mét dài 40.918 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 10×0.75 CADISUN mét dài 44.442 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 11×0.75 CADISUN mét dài 46.322 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 12×0.75 CADISUN mét dài 49.691 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 13×0.75 CADISUN mét dài 52.836 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 14×0.75 CADISUN mét dài 54.976 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 15×0.75 CADISUN mét dài 58.612 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 16×0.75 CADISUN mét dài 61.066 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 17×0.75 CADISUN chiếc 64.657 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 18×0.75 CADISUN mét dài 66.798 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 19×0.75 CADISUN mét dài 68.940 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 20×0.75 CADISUN mét dài 74.309 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 30×0.75 CADISUN mét dài 102.223 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 2×1.0 CADISUN mét dài 19.040 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 3×1.0 CADISUN mét dài 23.215 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 4×1.0 CADISUN mét dài 26.762 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 5×1.0 CADISUN mét dài 31.211 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 6×1.0 CADISUN mét dài 36.324 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 7×1.0 CADISUN mét dài 40.471 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 8×1.0 CADISUN mét dài 44.915 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 9×1.0 CADISUN mét dài 49.572 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 10×1.0 CADISUN mét dài 54.260 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 11×1.0 CADISUN mét dài 56.965 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 12×1.0 CADISUN mét dài 60.952 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 13×1.0 CADISUN mét dài 65.165 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 14×1.0 CADISUN mét dài 68.134 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 15×1.0 CADISUN mét dài 72.642 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 16×1.0 CADISUN mét dài 76.135 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 17×1.0 CADISUN mét dài 80.800 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 18×1.0 CADISUN mét dài 83.770 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 19×1.0 CADISUN mét dài 86.740 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 20×1.0 CADISUN lít 93.133 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 30×1.0 CADISUN mét dài 130.289 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 2×1.5 CADISUN mét dài 21.834 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 3×1.5 CADISUN mét dài 27.140 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 4×1.5 CADISUN mét dài 32.077 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 5×1.5 CADISUN mét dài 37.826 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 6×1.5 CADISUN mét dài 43.584 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 7×1.5 CADISUN mét dài 49.306 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 8×1.5 CADISUN mét dài 55.070 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 9×1.5 CADISUN mét dài 61.075 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 10×1.5 CADISUN mét dài 66.565 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 11×1.5 CADISUN mét dài 70.451 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 12×1.5 CADISUN mét dài 75.818 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 13×1.5 CADISUN mét dài 81.202 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 14×1.5 CADISUN mét dài 85.326 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 15×1.5 CADISUN mét dài 91.396 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 16×1.5 CADISUN mét dài 96.617 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 17×1.5 CADISUN mét dài 102.476 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 18×1.5 CADISUN mét dài 106.602 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 19×1.5 CADISUN mét dài 110.728 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 20×1.5 CADISUN mét dài 117.420 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 30×1.5 CADISUN mét dài 166.944 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 2×2.5 CADISUN mét dài 27.473 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 3×2.5 CADISUN mét dài 35.308 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 4×2.5 CADISUN mét dài 43.572 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 5×2.5 CADISUN mét dài 51.372 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 6×2.5 CADISUN mét dài 60.336 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 7×2.5 CADISUN mét dài 68.905 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 8×2.5 CADISUN mét dài 76.868 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 9×2.5 CADISUN mét dài 85.746 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 10×2.5 CADISUN mét dài 93.768 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 11×2.5 CADISUN mét dài 100.009 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 12×2.5 CADISUN mét dài 107.978 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 13×2.5 CADISUN mét dài 116.028 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 14×2.5 CADISUN mét dài 122.498 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 15×2.5 CADISUN mét dài 131.261 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 16×2.5 CADISUN mét dài 138.674 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 17×2.5 CADISUN mét dài 147.472 VND
Cáp có màn chắn Cadisun CVV-S 18×2.5 CADISUN mét dài 153.944 VND

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0985.762.299