MENU

Ống Nhựa Đệ Nhất

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất

10.450 
Liên hệ

Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất

52.470 
Liên hệ

Ba Chạc 90° ren trong Đệ Nhất

52.470 
Liên hệ

Bích PPR Đệ Nhất

38.280 
Liên hệ

Chếch PPR Đệ Nhất

4.730 
Liên hệ

Chếch PVC 45 độ Đệ Nhất

2.200 
Liên hệ

Con thỏ Đệ Nhất

58.740 
Liên hệ

Cút 90 Ren trong HDPE Đệ Nhất

35.200 
Liên hệ

Cút PPR Đệ Nhất

5.720 
Liên hệ

Cút PVC 90 độ Đệ Nhất

2.420 
Liên hệ
0985.762.299